Trần xuyên sáng là gì

Trần xuyên sáng Barisol là gì? Là một tấm không cháy của PVC (được phân loại M1 ở Pháp, Bd B-S2-d0 ở châu Âu, Class 0 trong Vương quốc Anh và Class I ở Mỹ ) được thắt chặt do việc sử dụng nhiệt ở ngoại vi của tường nhờ vào một hệ thống theo dõi cụ thể. (Bằng sáng chế lưu chiểu).

Trần xuyên sáng Barisol là gì? Là một tấm không cháy của PVC (được phân loại M1 ở Pháp, Bd B-S2-d0 ở châu Âu, Class 0 trong Vương quốc Anh và Class I ở Mỹ ) được thắt chặt do việc sử dụng nhiệt ở ngoại vi của tường nhờ vào một hệ thống theo dõi cụ thể. (Bằng sáng chế lưu chiểu). 

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG